Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 21-22, 2018

Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad:

Sammanfattning

Det soliga och varma vädret under maj, i kombination med svaga vindar, hade värmt ytvattnet vars temperatur var över det normala vid alla besökta stationer. Det var fortsatt kraftig blomningen vid främst stationerna i Östersjön. Höga fluorescenstoppar från CTD-sonden noterades på 10-20 meters djup.
I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll i djupvattnet. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Bornholmsbassängen och Gdanskbukten vid ca 90 meters djup, i Hanöbukten vid 77 meter, samt i Västra och Östra Gotlandsbassängen där det förekom från ca 70 respektive 140 meters djup. Akut syrebrist (< 2 ml/l) påträffades i hela området från ca 70 meter, men också vid botten på 45 meters djup vid en av stationerna i Arkonabassängen. Närsalter i form av löst oorganiskt kväve (DIN) i ytan var under detektionsgränsen i hela området, vilket är normalt för årstiden. För fosfor (DIP) var nivåerna under det normala i Östra, Västra samt Norra Gotlandsbassängen, och normala för övriga havsområden. Silikatkoncentrationerna i ytan var högre än normalt i Gdanskbukten, samt södra delarna av Östra och Västra Gotlandsbassängen. I övriga delar var de normala för årstiden.