Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 15-16, 2018

Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Vårblomningen pågick i nästan hela området vilket noterades med höga fluorescenstoppar från CTD-sonden i ytvattnet. I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll i djupvattnet. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Bornholmsbassängen och Västra Gotlandsbassängen från 85 meters djup. I Östra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte från 125 meters djup. Akut syrebrist (< 2ml/l) påträffades i hela området från ca 60-80 meter utom i Arkonabassängen som var väl syresatt. Närsalter i form av löst oorganiskt kväve (DIN) och fosfor (DIP) i ytskiktet låg på normala nivåer för årstiden i hela området. Silikatkoncentrationerna i ytan var högre än normalt i Bornholmsbassängen, Östra och Västra Gotlandsbassängen, i övriga delar var den normal för årstiden.