Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 5, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturerna var något under det normala i Skagerrak, i övrigt normala. Halterna av oorganiskt kväve uppvisade normala värden i samtliga områden. Fosfatkoncentrationerna liksom halterna av silikat var högre än normalt i Skagerrak samt i södra egentliga Östersjön, i övriga områden var värdena typiska för årstiden. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. Syrehalter under 2 ml/l återfanns vid djup överstigande 70 till 80 meter i hela området. Svavelväte uppmättes i östra, västra och norra Gotlandsbassängen på djup överstigande 100 till 150 meter.