En inledande studie i Vätterns Dynamik

Typ: Rapport
Serie: RHO 16
Författare: Lennart Funquist
Publicerad:

Sammanfattning

Föroreningssituationen i Vättern har sedan början på 60-talet mer i detalj kunnat följas genom mätningar av biologiska och kemiska parametrar. Främst är det Vätterns växande betydelse som vattentäkt som föranlett en kontinuerlig provtagning. Även förändringar i fisket har aktualiserat en fortlöpande kontroll av föroreningssituationen.

I en vattenvårdsplan (Kommittén för Vätterns vattenvård,1970) beskrivs utförda mätningar såväl före 1962 som under den mer intensiva perioden 1962-67. I vattenvårdsplanen påpekas också behovet av en noggrann kartläggning av strömningsförhållandena i sjön. Därigenom skulle möjligheterna ökas att bestämma spridningen och utspädningen av avloppsvatten från industrier. Samtidigt skulle detta underlätta en övergripande och långsiktig planering av Vätterns utnyttjande som vattenresurs.

De enstaka mätningar av skiktningsförhållanden och strömhastigheter som tidigare utförts har indikerat komplicerade strömningsmönster. I denna rapport redovisas kontinuerliga mätningar av ström och temperatur, vilka också jämförs med genererade strömmar och skiktningsförhållanden från en hydrodynamisk modell.