Blixturladdningar och skogsbränder. Studie - skogsbränder startade av blixturladdningar

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 167
Författare: Anna Jansson
Publicerad:

Sammanfattning

Sommaren 2018 startade många skogsbränder på grund av blixtnedslag. Den här rapporten beskriver en studie där skogsbränder matchas med blixturladdningar från SMHIs blixtlokaliseringssystem. Med syfte att undersöka om det går att dra några slutsatser av vilka blixturladdningar, utifrån polaritet och styrka, som startar skogsbränder.
När det är torrt i skogen och en blixturladdning slår ned är det inte säkert att skogsbranden startar i direkt samband med nedslaget. Om det regnat lätt och är fuktigt i det övre marklagret så kan en blixturladdning antända och ge glödhärdar djupare ned i torrare lager. En glödhärd kan pyra många dagar för att sedan, när det övre marklagret torkat upp, starta en skogsbrand med öppna lågor. Därför har även tidsaspekten beaktas i studien.

Blixtlokaliseringssystemet har ett median fel på 500 m vid normaldrift för positioneringen. Därför har för varje skogsbrand ett avstånd på ±500 m, ±600 m, ±700 m, ±800 m, ±900 m, ±1000 m, ±1100 m och ±1200 m i både x- och y-riktning analyserats separat. Med målet att hitta det avstånd där flest antal skogsbränder kan matchas med: 1) endast en blixturladdning samt 2) en eller flera blixturladdningar. Av alla skogsbränder orsakade av blixtnedslag så är det mellan 30-40 procent av dem som matchar en blixturladdning och 70-80 procent av skogsbränderna som matchar med en eller flera blixturladdningar. Att inte alla skogsbränder kan matchas beror troligtvis på en kombination av osäkerheter i rapporteringen av skogsbränderna och i blixtlokaliseringssystemet. Osäkerheterna i rapporteringen av skogsbränderna är både i positionering samt om orsaken verkligen var blixtnedslag. I blixtlokaliseringssystemet består osäkerheterna av positionering och registring av urladdningar.

Från den här studien går det inte att dra någon slutsats vilka blixturladdningar, utifrån polaritet och styrka, som startar skogsbränder. Majoriteten av blixturladdningar som startar skogsbränder är negativa men det är också de negativa blixturladdningarna som är vanligast förekommande.
De flesta skogsbränder startar samma dag som blixturladdningen sker men flera skogsbränder startar också efter ett par dagar, enstaka skogsbränder startar efter 6-7 dygn efter blixturladdningen.


Summary
In summer 2018 many lightning strikes caused forest fires. This report describes a study were forest fires have been matched with lightning discharges from the SMHI lightning detection system. The aim has been to investigate which lightning discharges, based on polarity and strength, that causes forest fires.
When lightning strikes and the forest is dry it can sometimes take time for a forest fire to start. If there has been light rain the surface may be damp, and the lightning can instead  lead to an ember in the deeper drier ground. This ember can smoulder for several days and, when the surface dries out, ignite and start a forest fire with open flames. Therefore the time aspect also has been taken into account in this study.

The lightning detection system has a median error of 500 m in the positing of lightning discharge. Therefore the distances ±500 m, ±600 m, ±700 m, ±800 m, ±900 m, ±1000 m, ±1100 m and ±1200 m in both x- and y-direction for every forest fire have been analysed separate. The goal have been to find the distance were most forest fire can be matched with: 1) only one lightning discharge and 2) one or several lightning discharges.
Of all forest fires caused by lightning strikes only 30-40 percent of them can be matched with one lightning discharge. 70-80 percent of the forest fires can be matched with one or several lightning discharges. The reason why not all forest fires are matched probably depends on a combination of uncertainty from the reported forest fires and the lightning detection system. The uncertainty in the reporting of forest fires is both in the position and if it really was caused by a lightning strike. In the lightning detection system the uncertainty is both in the position and the registration of lightning discharges.

From this study, no clear conclusion can be made on which lightning discharges from polarity and strength that causes forest fires. The majority of lightning discharges that causes forest fires are negative but those are also the most common.
Most of the forest fires starts the same day as the lightning discharge, but several also occurs a couple of days later, and single forest fires also as long as 6-7 days after the lightning discharge.