Beräkning av effektiv vattentransport genom Sunninge Sund till Byfjorden

Typ: Rapport
Serie: RHO 4
Författare: J. Svensson
Publicerad:

Sammanfattning

Strömmätningar på flera djup i en vertikal i Sunninge sund utfördes under delar av 1971 och 1972. 1972 års mätningar har filtrerats så att strömmar med perioder omkring eller mindre än det halvdagliga tidvattnet tagits bort. Den resterande strömmen har lagts till grund för en beräkning av transporten i sundet. Nettotransporten har också beräknats med hjälp av vattenståndsregistreringar. Överensstämmelsen mellan de båda beräkningssätten varierar och synes bero på vindens hastighet och riktning. Genom strömmätningarna fås en uppskattning av vattentransporten i de lager där strömmätarna är placerade. Beräkningarna ger vid handen att vattentransporterna o'ta sker i flera skikt, samt att flödet i varje enskilt lager är flera storleksordningar större än nettotransporten genom sundet (se bilaga 9). Vid beräkning av in- och uttransport av material från Byfjorden är det alltså nödvändigt att beakta den flerskiktade strömningen som beräknats ovan. Beräkningarna harl egat till grund för de bearbetningar av rodaminförsök i Byfjorden som utförts av Chalmers Tekniska Högskola.