ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA, FNS KLIMATPANEL – SAMMANFATTNING FÖR BESLUTSFATTARE

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 8
Författare: Bidrag från arbetsgrupp 3 (WG 3) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovermental Panel on Climate Change. SMHI har låtit översätta ”Summary for policymakers” från IPCCs arbetsgrupp 3. Resultatet presenteras i denna rapport. Översättningen har gjorts av Tove Granberg/Semantix. Lars Bärring och Markku Rummukainen, SMHI, samt Lars J Nilsson, Lunds tekniska högskola, har sakgranskat översättningen.
Publicerad:

Sammanfattning

Huvuddragen i ”Sammanfattning för beslutsfattare”, IPCC WG 3, 2014
Sammanfattning av Lars J Nilsson, Lunds Universitet

Den tredje delrapporten från FN:s klimatpanel handlar om åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Allt fler länder utvecklar sin klimatpolitik och inför olika styrmedel, med resultatet att utsläppen minskat i vissa länder. Jämfört med tidigare utvärderingar från WGIII ges i denna sammanfattning större utrymme för frågor kring exempelvis rättvisa, jämlikhet, samarbete och riskbedömning. Band annat med utgångspunkt i filosofisk litteratur.
Härmed diskuteras också grunderna för hur man kan se på klimatfrågan och begränsning av utsläppen.