SMHI årsredovisning 2008

Typ: Årsredovisningar
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Trots det odramatiska svenska väderåret har det varit ett händelserikt år inom SMHIs verksamhet. En av drivkrafterna bakom förändringar som genomförs är EU-direktiv som påverkar flera olika aktörer. Framför allt inom den hydrologiska verksamheten har aktiviteten varit stor. Vattendirektivet ställer nya krav på Sveriges vattenförvaltning och SMHI har fått en central roll i arbetet. I samråd med vattenmyndigheterna, Naturvårdsverket och SGU (Sveriges geologiska undersökning) har SMHI under året utvecklat verktyg och databaser till nytta för detaljerad uppföljning av flöden och vattenkvalitet i landets sjöar och vattendrag. År 2008 var det 100 år sedan en hydrologisk tjänst etablerades i Sverige. Detta jubileum uppmärksammades på olika sätt under året.