Arbete med SVAR version 2016, Svenskt Vattenarkiv, en databas vid SMHI

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 128
Författare: Ylva Westman, Håkan Olsson, Ola Pettersson, Else-Marie Wingqvist, Daniel Björkert
Publicerad:

Sammanfattning

SVAR-databasen innehåller bl.a. information om Sveriges sjöar, vattendrag och havsområden samt om huvud- och delavrinningsområden. SVAR återfinns i en geospatial relationsdatabas (SQL Server med tillägget ArcSDE). Där finns både kartskikt och attributdata samt relationer mellan tabeller. Databasen innehåller sjöregistret, vattendragsregistret, avrinningsområdesregistret och havsområdesregistret. Dammregistret ligger arkiverat utanför databasen men har kopplingar till SVAR. Alla koordinater i databasen är lagrade i SWEREF 99. I Bilaga 6. Tabellbeskrivning av SVAR_ finns en mer utförlig tabellbeskrivning över informationen i skikt och tabeller.

Uppdateringar och förändringar sker kontinuerligt och i samarbete med interna och externa intressenter. De främsta externa intressenterna har under senare år varit de fem vattenmyndigheterna.
Under de senaste åren har arbetet inom SVAR fokuserats på underhållet den nationella databasen med vattenförekomster och avrinningsområden till dessa. Vattenförekomsterna används för vattenförvaltningen enligt EG:s vattendirektiv och för miljömålsuppföljning.