Arbete med SVAR version 2012_1 och 2012_2, Svenskt Vattenarkiv, en databas vid SMHI

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 127
Författare: Jessica Henestål, Jenny Ranung, Anders Gyllander, Åsa Johnsen, Håkan Olsson, Ola Pettersson, Ylva Westman, Else-Marie Wingqvist
Publicerad:

Sammanfattning

SVAR-databasen innehåller bl.a. information om Sveriges sjöar, vattendrag och havsområden samt om huvud- och delavrinningsområden. SVAR återfinns i en geospatial relationsdatabas (SQL Server med tillägget ArcSDE). Där finns både kartskikt och attributdata samt relationer mellan tabeller. Databasen innehåller sjöregistret, vattendragsregistret, avrinningsområdesregistret och havsområdesregistret. Dammregistret ligger arkiverat utanför databasen men har kopplingar till SVAR. Alla koordinater i databasen är fr.o.m. version 2012_1 lagrade i SWEREF 99. I Bilaga 6. Tabellbeskrivning av SVAR_2012_2 finns en mer utförlig tabellbeskrivning över informationen i skikt och tabeller.

Uppdateringar och förändringar sker kontinuerligt och i samarbete med interna och externa intressenter. De främsta externa intressenterna har under senare år varit de fem vattenmyndigheterna.
Under de senaste åren har arbetet inom SVAR fokuserats på uppbyggnaden av en nationell databas med vattenförekomster och avrinningsområden till dessa. Vattenförekomsterna har identifierats av vattenmyndigheterna och används för vattenförvaltningen enligt EG:s vattendirektiv och för miljömålsuppföljning. Detta har varit och är ett omfattande arbete.