Algrapport nummer 9, 2019

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen och Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

På grund av hårda vindar fick Skagerrak strykas. N14 Falkenberg och Anholt E i Kattegatt provtogs, men Anholt E kunde besökas bara en gång. Vid båda stationerna var celltätheten samt artdiversiteten låg och dominerades av små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi var talrikast men även olika cryptomonader var vanliga. Bland de större arterna var dinoflagellatsläktet Ceratium representerad av flertalet arter men i låga celltätheter. Olika nakna dinoflagellater var vanliga vid N14 Falkenberg. De integrerade klorofyllhalterna visade på halter inom det normala för månaden. I sydvästra Östersjön var de integrerade (0-10 och 0-20 m) klorofyllhalterna över det normala för denna månad och orsakades till stor del av kiselalger. Klorofyllhalterna var höga även i sydöstra Östersjön samt vid BY32 (0-20 m), men där var det ingen självklar orsak, proverna var artfattiga och cellantalen var generellt sett låga.