Algrapport nummer 9, 2016

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktondiversiteten var låg i Skagerrak och vid Släggö var klorofyllhalterna under det normala för månaden. Antalet arter och deras cellantal var högre i Kattegatt än i Skagerrak, men även här var klorofyllhalterna låga. I Östersjön var det fortfarande gott om filamentösa cyanobakterier. Ytansamlingar observerades vid REF M1V1, BY15 och BY32. Dinoflagellaten Prorocentrum minimum* fanns i höga cellantal vid flera stationer, högst antal uppmättes vid BY15. Klorofyllhalterna (0-10 meter) var över det normala för månaden i södra Östersjön och vid stationerna BY10 och BY15.