Algrapport nummer 9, 2015

Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt var det framför allt kalkflagellaten Emiliania huxleyi och kiselalgen Pseudo-nitzschia spp som dominerade växtplanktonsamhället. De potentiellt toxiska nakna dinoflagellaterna Karenia mikimotoi och Karlodinium veneficum var också vanliga, mycket vanliga vid Släggö. De integrerade (0-10 m) klorofyll a-värdena var normala för denna månad. Stora delar av Östersjön dominerades främst av kolonier med mycket små cyanobakterier och andra icke kolonibildande små celler. I de östra och södra delarna av Östersjön var även stora kiselalger vanliga. De integrerade (0-10 m) klorofyll a-värdena var normala för denna månad med undantag av Kalmarsund, där halterna var högre än normalt.