Algrapport nummer 8, 2021

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Artdiversiteten var överlag relativt hög vid flertalet stationer i Västerhavet även om totala cellantalen var ganska låga. Olika kiselalger återfanns i höga cellantal och exempelvis Pseudo-nitzschia* var vanlig vid alla provtagna stationer. Bland dinoflagellater återfanns Karenia mikimotoi i höga cellantal vid ett par stationer Ett fluorescensmaximum återfanns framför allt vid 20 - 25 meter vid flertalet stationer. Den art som framför allt dominerade i Skagerrak var dinoflagellaten Karenia mikimotoi medans släktet Tripos dominerade i Kattegatt. Vid flertalet stationer återfanns relativt höga cellantal av coccolitoforen Emiliania huxleyi. De integrerade klorofyllvärdena var normala för årstiden. Den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae fanns i relativt stora mängder i norra Egentliga Östersjön och vid REFM1V1 i Kalmar sund. I de sydöstra och sydvästra delarna fanns det inga eller bara enstaka filamentösa cyanobakterier i proverna. I övrigt dominerades proverna av ciliater, cryptomonader och små kolonibildande cyanobakterier. De integrerade klorofyllvärdena var normala för denna månaden vid alla stationer förutom vid REFM1V1 i Kalmar sund där de var under det normala.