Algrapport nummer 8, 2019

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Vid samtliga växtplanktonstationer i Västerhavet dominerade små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi var talrikast men även olika cryptomonader var vanliga. Bland de större arterna var kiselalgen Pseudosolenia calcar-avis och dinoflagellaten Prorocentrum micans vanliga vid båda stationerna i Kattegatt. Olika nakna dinoflagellater var vanliga i Skagerrak. De integrerade klorofyllhalterna visade på låga halter men inom det normala för månaden.

De filamentösa cyanobakterierna hade gått ner rejält i antal och vid BCSII-10 i sydöstra Östersjön saknades de helt i proverna. Bara vid BY5 och BY15 fanns Aphanizomenon flosaquae i förhöjda cellantal. Piko cyanobakterier var desto vanligare och vid BY2 var det kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus som dominerade i provet utöver ciliater och små flagellater. Det var förhöjda klorofyllhalter i Bornholmsbassängen och vid BY1 var de integrerade värdena (0-10 och 0-20m) över det normala för månaden. Även öster om Gotland var klorofyllvärdena höga, till stor del orsakade av filamentösa och kolonibildande cyanobakterier.