Algrapport nummer 8, 2014

Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

I Kattegatt och Skagerrak var artdiversiteten hög. Växtplanktonsamhället dominerades av kiselalger. En flagellat som troligtvis är Vicicitus globosus eller möjligtvis ett naket stadie av arterna Dictyocha speculum eller D. fibula var vanlig i dessa vatten.

I Östersjön var både artdiversiteten och celltätheten låg. Arter från kiselalgssläktet Coscinodiscus observerades i alla områden.

De integrerade (0-10 m) klorofyll a värdena låg inom det normala för denna månad i de besökta havsområdena.