Algrapport nummer 7, 2018

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Artdiversiteten var relativt stor i Kattegatt och vid Släggö vid Skagerraks kust. De totala cellantalen var låga, och de talrikaste arterna var dinoflagellaten Prorocentrum compressum och kiselalgen Pseudosolenia calcar-avis. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi noterades i Kattegatt och fanns i något högre cellantal i Skagerraksproverna. Den potentiellt giftiga dinoflagellaten Azadinium spp förekom i Skagerrak där livsmedelsverkets toxinprover av musslor visat på azaspirsyra denna vecka. I Östersjön var växtplanktondiversiteten generellt låg, med mest små arter i låga mängder. De integrerade klorofyllvärdena från 0-20 meter (diagram) låg inom det normala för denna månaden för samtliga stationer. Från 0-10 meter (karta) var de integrerade värdena under en standardavvikelse vid N14 och Anholt E i Kattegatt samt i östra Gotlandsbassängen och i Kalmar Sund.