Algrapport nummer 7, 2016

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak återfanns kiselalgen Proboscia alata i relativt höga koncentrationer vid samtliga stationer. Ett eller flera klorofyllmaxima observerades vid alla stationer och här fanns höga tätheter av olika arter av dinoflagellatsläktet Ceratium och vissa fall stora mängder av den potentiellt fiskdödande dinoflagellaten Karenia mikimotoi*. Kiselalger var mycket vanliga i Kattegatt och även här var Proboscia alata den art som återfanns i höga koncentrationer vid samtliga stationer. Skeletonema marinoi och små arter av släktet Chaetoceros var vanliga vid N14 Falkenberg. Dinoflagellater återfanns i låga antal, förutom Prorocentrum micans och Ceratium fusus som var relativt vanliga. De första synliga ytansamlingarna av cyanobakterier återfanns i de södra delarna av Östersjön från Bornholmsbassängen och västerut till Öresund. I Finska viken, samt i den nordöstra delen av Östersjön var det relativt höga vågor och vattnet var mer eller mindre omblandat ner till 10-15 meter. Filamentösa cyanobakterier var dock synliga i vattnet som små korn vid Finska vikens mynning, i starten av expeditionen, och i lite mindre mängder öster om Gotland. Vid BY5, i södra delen, började ytansamlingar uppträda i vattnet i form av större korn och strimmor. Analys av ytprover och integrerade prover (0-10m) visade att det främst var Aphanizomenon flos-aquae som dominerade bland de filamentösa cyanobakterierna i Finska viken, medan Nodularia spumigena* ökade söderut. På återresan hade ansamlingarna i de södra delarna ökat markant och stora områden var täckta med ytansamlingar (se fig. 2). Norr om Hanöbukten återfanns mindre mängder, mest i form av korn, förutom mellan Öland och Gotland, söder om BY32, där lite större ytor med ytansamlingar noterades sporadiskt som ljusare partier i vattnet. Även utanför inloppet till Finska viken sågs större ytansamlingar i form av ljusare partier eller orange strimmor i vattnet.

För att se satellittolkningar av ytansamlingar av cyanobakterier: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen