Algrapport nummer 7, 2014

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Det fanns en del växtplankton med höga cellantal i proverna från Skagerrak och Kattegatt, framför allt vid de mest kustnära stationerna, Släggö i Skagerrak och N14 i Kattegatt. De integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena låg inom det normala för denna månad. Klorofyllmaxima låg på runt 15 meters djup i Skagerrak och 10 meter i Kattegatt. I Östersjön var växtplanktondiversiteten mycket låg. Filamentösa cyanobakterier saknades och klorofyllhalterna var låga. De integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena låg under det normala för denna månad vid de flesta av Östersjöstationerna.