Algrapport nummer 6, 2021

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Vid samtliga stationer i Västerhavet dominerade kiselalger i olika grad och framför allt återfanns höga cellantal av Dactyliosolen fragilissimus. Bland de få dinoflagellater som noterades var det släktet Tripos som var vanligast. Vid flertalet stationer återfanns relativt höga cellantal av coccolitophoriden Emiliania huxleyi. De integrerade klorofyllvärdena var normala för årstiden förutom vid W Landskrona där de var förhöjda.
Blomningen av Prymnesiales* som det rapporterades om förra månaden var fortfarande kraftig och orsakade höga klorofyllfluorescensmaxima vid många stationer. Maxima låg så pass djupt att de har bara påverkat och gett integrerade (0-20 m) värden över det normala för månaden vid ett fåtal stationer. De integrerade värdena på kartan på framsidan (0-10 m) är för grunda för att ha påverkats och var i stället under det normala i södra Östersjön. Den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae fanns i ganska stor mängd vid stationerna BCSIII-10, BY15, BY29 och BY38 precis som förra månaden. Enstaka trådar av Nodularia spumigena* fanns vid BY2.