Algrapport nummer 6, 2017

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktondiversiteten var generellt ganska låg i Västerhavet och rätt små klorofyllfluorescenstoppar orsakades av ett fåtal kiselalger och dinoflagellatsläktet Ceratium. I Östersjön var blomningen av filamentösa cyanobakterier i full gång. Aphanizomenon flos-aquae dominerade i proverna och vid de flesta stationer fanns bara enstaka av den potentiellt toxiska arten Nodularia spumigena*. Mest vanlig var N. spumigena* vid REF M1V1 och BY38. Små områden med ytansamlingar observerades mellan BY29 och BY20, mellan BY38 och BY32 samt nordväst om BY15. Klorofyllfluorescenstoppar vid Östersjöstationerna orsakades av den potentiellt skadliga gruppen Prymnesiales* och kolonier av pico cyanobakterier.