Algrapport nummer 6, 2016

Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak var artdiversiteten stor bland dinoflagellaterna, men det var kiselalgen Proboscia alata som dominerade växtplanktonsamhället. Kiselalger var mycket vanliga i Kattegatt och även här var det Proboscia alata som var flest till antal med undantag av Anholt E. Där var även Dactyliosolen fragilissimus och Guinardia flaccida mycket vanliga. Det var inga synliga ytansamlingar under juniexpedition i Östersjön. Aggregeringar avfilamentösa cyanobakterier var dock synliga i vattnet för ögat på alla stationer från Finskaviken till sydöst om Gotland, runt Bornholm tillbaka via Hanöbukten, Karlsödjupet och slutligen vid BY32. Vid närmare analys av både yt- och integrerade prover (0-10m) var det främst stora mängder av Aphanizomenon flosaquae. Den giftiga arten Nodularia spumigena fanns i alla prover men var inte dominerande till antal. Det skulle snabbt kunna uppkomma ytansamlingar om vädret tillåter; ingen vind och högre temperatur i vattnet.

För att se satellittolkningar av ytansamlingar av cyanobakterier: http://www.smhi.se/vadret/hav-ochkust/algsituationen