Algrapport nummer 6, 2014

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak återfanns mestadels låg artdiversitet vid samtliga stationer. I Kattegatt var artdiveriteten något högre. Ett fluorescens maximum återfanns på 15-20m vid de flesta stationer i både Kattegatt och Skagerrak. Vid samtliga maximum dominerade olika arter av dinoflagellatssläktet Ceratium.

I egentliga Östersjön nordöstra delar, nära finska viken samt öster om Gotland noterades stora stråk samt fläckar med ytansamlingar av cyanobakterier. Lika delar av de filamentösa cyanobakterierna Nodularia spumigena samt Aphanizomenon flos-aquae återfanns här. I den sydliga delen av Östersjön noterades endast tunna strimmor av ytansamlingar mellan Bornholm och Hanöbukten.

Växtplanktonanalyserna har genomförts ombord på R/V Aranda med fokus på cyanobakterierna som dominerar i blomningarna i Östersjön. Analysmetoden som används ombord är inte optimal för många andra plankton men de arter som observerats rapporteras här.

För att se satellittolkningar av ytansamlingar av cyanobakterier:
http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/Algsituationen