Algrapport nummer 5, 2019

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Vid de flesta växtplanktonstationer i Västerhavet dominerade små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi dominerade vid Å17 och var vanlig vid övriga stationer i Västerhavet. Vid Kattegattstationerna återfanns spår av vårblomningen då både Skeletonema marinoi och Guinardia delicatula återfanns i högre cell antal. De integrerade klorofyllhalterna visade på låga halter, men inom det normala för månaden.

Generellt sätt var både cellantal och artdiversiteten låg på samtliga stationer i Östersjön. Låga till måttliga antal av filament av cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae återfanns vid samtliga stationer. Det potentiellt giftiga dinoflagellatsläktet Dinophysis* återfanns i högre tätheter vid ett par stationer. De integrerade klorofyllhalterna visade på låga halter och ibland under det normala för månaden.