Algrapport nummer 5, 2017

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Kiselalger dominerade i hela Västerhavet, men de totala celltätheterna var relativt låga. Klorofyllkoncentrationerna var något förhöjda i mitten av Å-snittet (Norra Skagerrak) för att annars vara inom det normala vid de flesta stationer i Västerhavet. Klorofyllfluorescenstoppar återfanns vid W Landskrona och vid station P2 på västkusten. Vid W Landskrona återfanns den mindre runda formen av den för fisk skadliga flagellaten Pseudochattonella spp.*, som observerats vid de senaste tre expeditionerna. Vid P2 i södra Skagerrak bestod flourescenstoppen framför allt av den lilla kiselalgen Phaeodactylum tricornutum som även var talrik vid övriga västkuststationer. I Östersjön var cellantalen relativt låga i samtliga prover. Den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae var talrik vid samtliga stationer förutom i Kalmar sund där den endast noterades. De integrerade klorofyllhalterna var överlag normala eller strax under vid samtliga stationer förutom de östra delarna där de var något förhöjda.