Algrapport nummer 5, 2016

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Kiselalgsarter som vanligtvis brukar finnas i förhöjda mängder under sommaren var vanligt förekommande i proverna både i Kattegatt och i Skagerrak. Sommararterna, samt kiselalgen Chaetoceros danicus,dominerade också i de prover som togs i klorofyllfluorescensmaxima. Flagellaten Emiliania huxleyi blommar i Nordsjön, vilket kan ses i satellitbilder: https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?subset=Southern_Norway_and_Sweden.2016151.aqua.250m. E. huxleyis kalkplattor orsakar att havet skiftar i turkosblått när den blommar. Arten har nått Skagerrak och Kattegatt med strömmarna. Den är inte skadlig. De integrerade klorofyllvärdena (0-20m) var över det normala för maj vid Anholt E och N14 i Kattegatt och vid Å15 i Skagerrak, i övrigt inom det normala.

I Östersjön var artdiversiteten av växtplankton relativt låg vilket är vanligt i maj. Mängden av små kolonibildande cyanobakterier var däremot hög, och flagellaten cf. Prymnesium polylepis fanns vid många stationer. Den trådlika cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae fanns i de flesta prover och uppmättes till högst antal vid BY38. De integrerade klorofyllvärdena (0-20m) var inom det normala för maj vid samtliga stationer förutom REF M1V1 där den var lägre än normalt.