Algrapport nummer 5, 2015

Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak dominerades planktonsamhället av stora dinoflagellater från släktet Ceratium och i Kattegat var det kiselalgen Phaeodactylum tricornatum som var flest till antal. Östersjön var framförallt dominerat av cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae och dinoflagellaten Dinophysis norvegica men även av en liten unicell som var mycket vanlig i stora delar av Östersjön. De integrerade (0-20 m) klorofyll a värdena var normala för månaden vid alla stationer som besöktes.