Algrapport nummer 5, 2014

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak var växtplanktonproverna tämligen låga i diversitet och fluorescensmaxima dominerades av dinoflagellaten Ceratium tripos. Fluorescensmaxima i Kattegatt dominerades av kiselalger, förutom vid Fladen där flera arter av släktet Ceratium dominerade.

I Östersjön hade ytansamlingarna av cyanobakterier vänts ner i vattnet av vind och vågor. Det var dock gott om aggregeringar och filament av cyanobakterier vid samtliga stationer i samtliga analyserade prover, både i ytprover och i integrerade (0-10m) prover. Nodularia spumigena* dominerade vid de flesta stationerna. Med tanke på denna insamlade information kan det förutspås att lugnare väder kommer leda till nya ytansamlingar av cyanobakterier över alla områden i Östersjön som täckts av SMHIs expedition.