Algrapport nummer 4, 2021

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Efter vårblomningen fanns det mest små celler kvar samt enstaka arter av dinoflagellater och kiselalger i både Kattegatt och Skagerrak. Flertalet arter och släkten av potentiellt giftiga växtplankton fanns längs hela västkusten i april. Klorofyllvärdena vid samtliga stationer var normala för månaden.

I den östra delen av Östersjön var vårblomningen i gång. Även vid den södra stationen BY5 Bornholmsdjupet återfanns en liten vårblomningstopp. Vid den västliga stationen, BY38 Karlsödjupet, återfanns även höga cellantal. Samtliga stationer med höga cellantal dominerades av dinoflagellaten Peridinella catenata. Den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae återfanns vid ett par stationer. Det integrerade klorofyllvärdena (0-10 m) var över det normala endast vid BY15 Gotlandsdjupet Vid övriga östliga stationerna var de integrerade klorofyllvärdena (0-10 m) höga men inom det normala för månaden. Vid de västliga stationerna var de låga efter förra månadens vårblomning.