Algrapport nummer 4, 2019

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Vid de flesta växtplanktonstationer i Västerhavet var proverna präglade av en typisk efter vårblomningsituation med låga totala cellantal och relativt stort antal av heterotrofa arter som framför allt dinoflagellaten Peridiniella danica. Vid N14 däremot blommade Pseudochattonella spp, en flagellat som är potentiellt skadlig för fisk, samtidigt med den heterotrofa dinoflagellaten P. danica, och orsakade förhöjda klorofyllvärden. I Östersjön observerades vårblomning vid BY5 i södra och BCSIII-10 i östra Egentliga Östersjön med höga cellantal av kiselalger och dinoflagellaten Peridiniella catenata. Artdiversiteten var relativt hög vid de övriga stationerna också, men cellantalen var låga och indikerade att vårblomningen just börjat eller var i sin slutfas. Det fanns hur som helst näringsämnen kvar för vidare växtplanktontillväxt.