Algrapport nummer 4, 2016

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktonförekomsten var relativit låg i Kattegatt och Skagerrak. I Kattegatt var dock kiselalger vanliga med ett flertal arter i varierande cellantal, men i Skagerrak var diversiteten mycket låg. Klorofyllfluorescensmaxima vid Fladen i Kattegatt och Släggö i Skagerrak orsakades delvis av det för fisk skadliga släktet Pseudochattonella*. De integrerade (0-20m) klorofyllvärdena var normala för denna månad i området. I Östersjön var situationen typisk för hur det brukar vara efter vårblomningen. Olika arter av kiselalger, dinoflagellater, ciliater och cyanobakteriekolonier med mera observerades, men cellantalen var generellt sett relativt låga. I planktonprover från klorofyllfluorescensmaxima i Östersjön var dinoflagellaten Peridiniella catenata genomgående vanlig. Integrerade (0-20m) klorofyllvärden var något låga för månaden i västra Östersjön, i övrigt normala.