Algrapport nummer 4, 2015

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

På alla stationer i Västerhavet dominerade små flagellater förutom vid Å17 i det öppna Skagerrak. Vid ett par stationer kunde vissa av dessa bestämmas till att tillhöra prymnesiales. I Östersjön noterades höga klorofyll a-värden i Gotlandsbassängen.

Algproverna påvisade dock ingen klar koppling till vilken art som orsakade de höga värdena. I Bornholmsbassängen återfanns rester av en vårblomning. De integrerade (0-20 m) klorofyll a-värdena var låga vid de flesta stationer vilket är helt normalt för månaden. Endast i östra delen av Gotlandsdjupet var klorofyll a värdena höga och indikerade en blomning.