Algrapport nummer 3, 2019

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik och Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt var diversiteten av växtplankton låg och klorofyllhalterna normala. Vårblomningen var i sitt sista skede med rätt mycket Guinardia delicatula och ett fåtal kedjor av Skeletonema marinoi. Dessutom var det flagellater, såsom flera arter av Pyramimonas spp., som uppvisade högt cellantal. I norra Skagerrak, på Å17, hade kalkflagellaten Emiliania huxleyi högst cellantal. Även i Kattegatt dominerade Guinardia delicatula, men det fanns även dinoflagellater såsom Dinophysis acuminata* och ciliater. Det var många arter av små flagellater. Klorofyllhalterna vid alla stationer var normala för mars månad, förutom vid Fladen 0-20 m där de var något högre än normalt. Det fanns tecken till vårblomning vid alla växtplanktonstationer i Östersjön med tanke på observerade arter av kiselalger, ciliaten Mesodinium rubrum och dinoflagellaten Peridiniella catenata. Mest påtaglig var blomningen vid BY5 och Ref M1V1 i södra Egentliga Östersjön, där både klorofyllhalter och cellantal var förhöjda. Vid BY5, Ref M1V1, BY32 och BY38 var de integrerade klorofyllhalterna (0-20 m) över det normala för denna månaden.