Algrapport nummer 3, 2017

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Den för fisk skadliga flagellaten Pseudochattonella spp.* blommade fortfarande i Västerhavet under marsexpeditionen och orsakade klorofyllfluorescenstoppar vid flera stationer. Årets kiselalgsblomning verkar mindre än vanligt och möjligtvis har Pseudochattonella spp.* delvis konkurrerat ut den. Alternativt har kiselalgerna blommat mellan provtagningstillfällena. I vilket fall är närsaltshalterna nära på slutkonsumerade i ytvattnet så det är inte troligt att någon blomning kommer fortgå särskilt länge till. Det var precis i startskedet för vårblomning i södra Östersjön i mitten av mars. Flertalet kiselalger observerades vid REF M1V1, och av dessa var det höga cellantal av Skeletonema marinoi och släktet Chaetoceros. Även vid BY2 och BY5 var det förhöjda cellantal av S. marinoi.