Algrapport nummer 3, 2016

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Vårblomningen gick mot sitt slut i Kattegatt och Skagerrak. Klorofyllhalterna var generellt höga och de typiska kiselalgerna var närvarande, men närsalterna var helt eller nästan helt slut, varför det förutspås att detta var slutfas av  blomningen. Klorofyllfluorescensmaxima dominerades av kiselalger och de integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena var normala för denna månad. I södra Östersjön pågick vårblomning med dominans av kiselalgen Skeletonema marinoi. Det var förhöjd aktivitet bland växtplankton i ytan vid övriga Östersjöstationer också, vilket förmodligen var precis en början på vårblomning. De integrerade klorofyllvärdena (0-20 m) låg över det normala för denna månad vid BY4, REF M1V1 och BY38, i övrigt var det normala värden. För mer detaljerad information om närsalter mm, se den senaste expeditionsrapporten: http://www.smhi.se/publikationer/2.887/expeditionsrapport-fran-r-v-aranda-vecka-11-12-2016-1.102596