Algrapport nummer 3, 2014

Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

Kattegatt och centrala Skagerrak dominerades helt av en flagellat som för närvarande är oidentifierad. Den har även noterats i det danska övervakningsprogrammet under senvåren i år. I Skagerrak var dinoflagellaten Peridiniella danica och stora celler från kiselalgen Cerataulina pelagica vanliga. Den oidentifierade flagellaten fanns även i Arkona och Bornholmsbassängen. För övrigt var det oidentifierade coccoider, ciliater och dinoflagellater tillhörande släktena Scrippsiella/Biecheleria/Gymnodinium som dominerade stationerna i Östersjön. Klorofyll a koncentrationerna i Skagerrak låg nära medelvärdet på de flesta stationerna men vid N14 och Fladen i Kattegatt var halterna högt över det normala. I Östersjön var halterna överlag mycket låga och på vissa stationer under det normala med undantag av BY5 där klorofyll a halterna var höga. Ett stort antal klorofyllprover från flera stationer har kasserats på grund av lång transport i för hög temperatur.