Algrapport nummer 2, 2021

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Vårblomningen var i gång vid Å17 i yttre Skagerrak med höga cellantal av framför allt kiselalgen Skeletonema marinoi. I övrigt var cellantalen förvånansvärt låga med tanke på de höga klorofyllvärdena. Vid Släggö var det fortfarande låg växtplanktondiversitet. I Kattegatt var det också vårblomning med S. marinoi i täten och högst diversitet och cellantal uppmättes vid N14 Falkenberg. Bland Östersjöstationerna var det endast vid REFM1V1 vårblomningen var nära, med dominans av S. marinoi. Trots detta var klorofyllvärdena under det normala vid denna station. De andra stationerna hade låg diversitet och växtplanktonsamhället bestod av relativt små växtplanktonceller, vilket representerades i de låga men normala klorofyllvärdena för februari månad.