Algrapport nummer 2, 2019

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga. Ett blandat samhälle med arter från olika grupper återfanns. Vårblomningsarten Skeletonema marinoi återfanns i högre cellantal än andra arter vid båda stationerna. I Kattegatt var vårblomingen igång med hög celltäthet och hög artdiversitet. Framförallt dominerade kiselalger, där Skeletonema marinoi återfanns i högst cellantal. Kiselalgen Guinardia delicatula återfanns också i höga cellantal. Klorofyllhalterna var höga för månaden och de integrerade (0-20 meter) värdena var över det normala för februari. I Egentliga Östersjön var växtplanktonsamhället i vintervila vid många stationer. Undantagen var den kustnära stationen RefM1V1 vid Kalmar sund, samt de nordligare stationerna BY29 samt BY31. Vid Kalmar sund återfanns både Skeletonema marinoi samt Thalassiosira baltica i höga cellantal, men inte i mängder för att benämna det som en blomning. Vid de nordliga stationerna återfanns framförallt höga cellantal av kiselalgen S. marinoi tillsammans med den mixotrofa ciliaten Mesodinium rubrum. Klorofyllhalterna var låga vid de flesta stationer, vilket är normalt för månaden. Enda undantagen var i Kalmar sund där de var högre än normalt för månaden.