Algrapport nummer 2, 2017

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Den för fisk potentiellt dödliga flagellaten Pseudochattonella spp.* fanns i relativt höga cellantal vid samtliga växtplanktonstationer i Västerhavet. Fluorescenstoppar vid Anholt E, Å13 och Å15 orsakades till stor del av Pseudochattonella*. Störst antal uppmättes vid Å15 med knappt 120 000 celler per liter. Ett förstadium till vårens kiselalgsblomning observerades vid N14 i Kattegatt och Å17 i Skagerrak där det fanns förhöjda cellantal av Skeletonema marinoi. De integrerade klorofyll a-värdena låg under normala vid N14, i övrigt inom det normala för månaden i Kattegatt och Skagerrak. I Östersjön var det låga cellantal och få arter. Vid BY38 observerades förhöjda mängder av den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae. De integrerade klorofyll a-värdena var låga, men inom det normala för denna månaden.