Algrapport nummer 2, 2016

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Artdiversiteten och cellkoncentrationerna var låga vid Å17 i öppna Skagerrak medan en start på vårblomningen kunde skönjas vid den inre stationen Släggö. I både Skagerrak och Kattegatt förekom kiselalgen Skeletonema marinoi i förhållandevis höga antal vid samtliga stationer. Arten är en vanlig vårblomningsart och vid Släggö var den så talrik att den troligtvis påvisade en begynnande vårblomning. Artdiversiteten och celltätheten var låg vid samtliga stationer i Östersjön. Vid de östra stationerna var kiselalgen Skeletonema marinoi lite vanligare. Vid övriga stationer dominerade framför allt små flagellater så som cryptomonader. De integrerade (0-10 m) klorofyll a-värdena visade inga uppseendeväckande koncentrationer under denna expedition utan var låga, vilket är normalt för årstiden.