Algrapport nummer 11, 2016

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Det var kiselalgsblomning i Västerhavet, med dominans av Pseudo-nitzschia spp.* och Pseudosolenia calcar-avis. Klorofyllfluorescenstoppar vid Släggö, Anholt E och W Landskrona orsakades till stor del av samma arter. Det fanns relativt höga cellantal av kalkflagellater, framför allt i Kattegatt.

Det var väldigt låg diversitet i växtplanktonproverna från Östersjöstationerna och klorofyllhalterna var lägre än normalt för denna månad vid många stationer.