Algrapport nummer 10, 2019

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerraks utsjövatten samt i Kattegatt var celltätheten låg och dominerades av små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi dominerade i cellantal vid samtliga stationer. Det potentiellt giftiga kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia var vanligt förekommande vid samtliga stationer. De integrerade klorofyllhalterna var inom det normala för månaden.

I Östersjön fick provtagningen på RefM1V1 strykas på grund av militärövning. Generellt sett var både cellantal och artdiversiteten låg på samtliga stationer i Östersjön, förutom vid BY2 där kiselalgerna Cerataulina pelagica och Dactyliosolen fragilissimus fanns med höga cellantal. De låga cellantalen på Östersjöstationerna speglades även i klorofyllhalterna som var normala eller lägre än normala, förutom för BY2 vars integrerade klorofyllhalt var hög.