Algrapport nummer 10, 2016

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Vid provtagningsstationerna i Västerhavet observerades en liten höstblomning med hög diversitet i växtplanktonproverna. I Skagerrak fanns förhöjda cellantal av Dictyocha speculum i ett så kallat naket stadium, utan kiselskelett, då arten är potentiellt skadlig. Arten observerades i samma stadium i Kattegatt, men i låga cellantal. Vid Å17 i Skagerrak och Anholt E i Kattegatt var de integrerade klorofyllhalterna från 0-10 m högre än normalt för månaden. I övrigt var halterna inom det normala för oktober. I Östersjön var cyanobakteriesäsongen slutligen över. Proverna var mycket artfattiga och cellantalen var mycket låga vilket också speglades i klorofyllhalterna vid flertalet stationer. Bara vid BY15 var klorofyllhalterna relativt höga, delvis orsakat av dinoflagellaten Prorocentrum cordatum.