Algrapport nummer 10, 2015

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak var artdiversiteten och celltätheten låg. Antalsmässigt dominerade relativt små kiselalger. I Kattegatt var kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia klart dominerande och talrik. Den potentiellt toxiska nakna dinoflagellaten Karenia mikimotoi förekom i låga antal. De integrerade (0-10 m) klorofyll a-värdena var normala för denna månad men vid det andra besöket vid Anholt E var koncentrationerna något förhöjda. Artdiversiteten och celltätheten var generellt låg vid samtliga stationer i Östersjön. De södra delarna av Östersjön dominerades av relativt stora kiselalger, de östra delarna av kolonibildande cyanobakterier och de västra hade ett samhälle med båda dessa grupper i jämnt antal. De integrerade (0-10 m) klorofyll a-värdena var överlag normala för denna månad med undantag av västra Östersjön där de var något förhöjda mot normalt för säsongen.