Algrapport nummer 1, 2021

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Diversiteten av växtplankton och totalt antal celler var lite högre än man kan förvänta sig av årstiden förutom vid station Släggö där både cellental och biodiversitet var låga. Kiselalger dominerade överlag i antal vid samtliga stationer. Framför allt var kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia* vanlig vid samtliga stationer. Den för fisk skadliga nålflagellaten Heterosigma akashiwo* var vanlig vid ett par stationer. De integrerade klorofyllvärdena var låga vid samtliga stationer vilket är normalt för månaden. Vid Släggö var de riktigt låga och nära noll. Diversiteten och cellantalet var allmänt låg vid Östersjöstationerna och de flesta stationerna var dominerade av små celler och ciliater, samt ett fåtal större kiselalger. BY2 hade högst diversitet, där det förutom allt smått, även fanns en del större kiselalger samt en del arter dinoflagellater. BCSIII-10 och REFM1V1 hade ett fåtal av den toxinproducerande arten Dinophysis acuminata* och BY38 ett par trådar av den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon sp. Överlag var de integrerade klorofyllhalterna låga men normala för månaden.