Algrapport nummer 1, 2020

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Vid denna expedition provtogs endast hälften av de planerade stationerna på grund av problem med fartyget som orsakade att provtagningen fick avbrytas.
Vid Å17 längst ut i Skagerrak och Släggö vid kusten var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga, vilket är normalt för månaden.
I Östersjön var växtplanktonsamhället i vintervila vid de flesta stationer. Endast vid BY2 var cellkoncentrationen lite högre och kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus var talrik. Små arter av cryptomonader, pico cyanobakteriekolonier och ciliater var annars vanliga vid samtliga stationer. Grönalgen Binuclearia lauterbornii var relativt vanlig vid de östra stationerna. Klorofyllhalterna var generellt sett låga, vilket är normalt för månaden.