Algrapport nummer 1, 2019

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen och Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Vid Å17 längst ut i Skagerrak och Släggö vid kusten var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga, vilket är normalt för månaden. I Kattegatt var artdiversiteten hög och vissa kiselalger fanns i väldigt höga cellantal. Klorofyllhalterna var relativt höga i ytan, men de integrerade (0-10 och 0-30 meter) värdena var inom det normala för januari. I Östersjön var växtplanktonsamhället i vintervila. Små arter av cryptomonader, pico cyanobakteriekolonier och ciliater var närvarande. Klorofyllhalterna var över det normala för månaden i sydvästra Östersjön, annars var halterna låga.