Algrapport nummer 1, 2016

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalen och cellantalen var mycket låga. Inga växtplanktondetaljer presenteras utöver detta, enbart artlistor och klorofylldiagram.