Algrapport nummer 8, 2016

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

I Västerhavet fanns ciliater, nakna dinoflagellater och små arter som till exempel cryptomonader i förhöjda cellantal i växtplanktonproverna. I Kattegatt var även kiselalger talrika. Ett fåtal giftiga arter noterades i låga antal. Den trådlika cyanobakterien Nodularia spumigena* hade nått N14 Falkenberg med den Baltiska ytströmmen. I Västerhavet är det dock för hög salthalt för de trådlika cyanobakterierna, så det är ingen risk för motsvarande blomningar där som vi finner i Östersjön sommartid. De integrerade klorofyllhalterna (0-20 m) var inom det normala för månaden. Vid många stationer i Östersjön var trådlika cyanobakterier fortfarande talrika. Detta bekräftar också vad satellitövervakningen har rapporterat om, att ytansamlingar finns i södra och sydvästra Egentliga Östersjön. http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen. Det var relativt artrikt i Östersjöproverna, men det var små arter som fanns i högst cellantal och små kolonibildande cyanobakterier återkom i alla prover. De integrerade klorofyllhalterna (0-20 m) var inom det normala för månaden vid alla stationer förutom BY38 där den var under det normala.