Samverkan

Väder, vatten och klimat går över alla gränser, och därför samarbetar SMHI med många svenska och internationella organisationer för såväl den dagliga produktionen som vidareutveckling och forskning.

I Sverige samarbetar vi med myndigheter, länsstyrelser, kommuner och organisationer. Samverkan gäller allt från säkerhetsfrågor till miljöövervakning och klimatanpassning. Samarbetspartners här kan vara exempelvis Naturvårdsverket, universiteten eller MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Även för de dagliga väderprognoserna samverkar vi med exempelvis LFV , Försvarsmakten och Trafikverket. De förser oss med observationsdata och får tillbaka specialanpassade prognoser.

Sveriges representant internationellt

Samarbetet länder och kontinenter emellan vad gäller meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatforskning fördjupas allt mer. FN och EU driver på utvecklingen och SMHI representerar ofta Sverige i sammanhangen.

För att skapa ett globalt övergripande samarbete kring övervakning och prognoser för väder, vatten och klimat, arbetar Group on Earth Observation, , med att skapa , Global Earth Observation System of Systems. Sverige deltar i utvecklingen via SMHI.

Även den vanliga medellånga väderprognosen kräver observationsdata från hela jordklotet. SMHI samarbetar därför med andra väderinstitut i FNs meteorologiska världsorganisation, WMO som även har en global tjänst som innehåller prognoser och klimatdata.

Världens snabbaste superdatorer

I Europa har de flera väderinstitut gemensamt också bildat ECMWF, som ger oss tillgång till världens bästa medellånga väderprognoser och en av världens snabbaste superdatorer.

Satelliter för väder och klimat

Vädersatelliter är viktiga för väderprognoser och övervakning av väder och jordens klimat. De europeiska länderna samarbetar kring olika satellitprogram i EUMETSAT, som SMHI deltar i för Sveriges räkning.

Östersjöregionen samarbetar sen länge

BALTRAD är ett exempel på samverkan som ska ta fram nästa generations väderradarnät för Östersjöregionen. SMHI leder projektet på uppdrag av EU.

Hydrologiskt samarbete

Det finns olika regionala och globala hydrologiska nätverk, exempelvis FN-organet WMOs Commission for Hydrology. Nätverken fokuserar på allt från utveckling av instrument, metoder och geografiska informationssystem, till publikationer och konferenser för att förbättra informationsutbytet hydrologer emellan.

GOOS övervakar oceanerna

SMHI medverkar som expertorgan och lämnar mätdata till ett antal internationella samarbetsorgan kring världens hav. Bland annat deltar vi i Global Ocean Observing System (GOOS), som har stor betydelse för oceanografiska studier, miljöstudier och -övervakning samt prognoser för det oceanografiskt-atmosfäriska väderklimatet. SMHI är värd för dess europeiska del, EuroGOOS, och har tagit initiativet till uppbyggnad av BOOS, motsvarigheten för Östersjön.